Menu

Cieszyn i okolica w moim obiektywie

Fotografie głównie Cieszyna i okolic oraz przyrody.Amateur photographs mainly of Cieszyn and surroundings and nature.

Węzeł przesiadkowy

fotojoanny

Jakiś czas temu obiecałam na stronie Facebookowej, że obfotografuję węzeł przesiadkowy i pokażę go światu. Okolica ma swoje mocne i słabe strony. Są tu intrygujące i wartościowe graffiti na murach (są też i takie, które niczego nie wnoszą a szpecą i irytują):

002a1312016

 

 

zabytkowy budynek dworca (jego stanu nie trzeba komentować, wystarczy popatrzeć):

 

miejsce po świętej pamięci PKS'ie w Cieszynie:

płynie Bobrówka - piękna w każdym momencie roku:

096a1312016

Pojawiła się też nadzieja, że wkrótce to miejsce wypięknieje po remoncie i stworzeniu komfortowego i kompleksowego węzła przesiadkowego z prawdziwego zdarzenia. No i że coś powstanie w wyrwie po budynku PKS. Czas pokaże, a ja wszelkie zmiany udokumentuję :)

Cieszyńskie gołębie

fotojoanny

Dawno nie było nowych wpisów. Postaram się od teraz regularnie dodawać nowe zdjęcia. Dziś kilka ujęć gołębi z Rynku, które jak wiele innych spraw podzieliły mieszkańców. Jedni chcieliby się ich pozbyć bo brudzą, inni uważają, że karmienie ich jest integralną częścią spacerów po Rynku. Oto one:

006a31122015


023a1

 

022a30122015

 

018a31122015

018a26122015

 

Na ratunek... To the rescue...

fotojoanny

The English version at the bottom.

Dziś wpis fotograficzny choć nietypowy. Mam do Was prośbę, aby przeczytać, zastanowić się i jeśli macie możliwości albo odpowiednie kontakty zainteresować problemem jak najwięcej osób. Pierwszy raz będzie dużo tekstu i pierwszy raz będzie w dwóch językach.

W moim przepięknym mieście znajdują się dwa Cmentarze Żydowskie: stary z XVII w. i nowy, już bardziej współczesny. Zostawiam tu linki z innego blogu na ten temat. Dzięki temu będziecie mogli zobaczyć więcej zdjęć i przeczytać parę słów na ten temat. Oto notki: 

- "Cmentarze Żydowskie w Cieszynie"

- "Cmentarze Żydowskie w Cieszynie część 1 Cmentarz Stary"

- "Cmentarze Żydowskie w Cieszynie raz jeszcze"

Stary Cmentarz jest tak przepięknym miejscem, że dech zapiera. Jest oczywiście wpisany na listę zabytków. Ale niszczeje. A budynek przedpogrzebowy ulega coraz większej erozji. Obecnie jest już na nim widoczna dużą szczelina, która zwiastuje rychły kres tego zabytku. Pewnego dnia osunie się i będzie go można tylko rozebrać. Bardzo smutne jest to, że kiedyś należał do Cieszyna. Był przeznaczony na magazyny PSS "Społem". Gdy doszło do zwrotu majątku Gminie Żydowskiej, w niespełna miesiąc wezwano nowego właściciela do gruntownego remontu budynku. Tylko, że Gmina Żydowska w Bielsku Białej ma w swej pieczy 12 cmentarzy i 40 członków. Nie ma szans aby ci starsi, w znakomitej większości, ludzie skosili trawę a co dopiero wyremontowali walący się budynek.

Cmentarz jest nie tylko miejscem bajecznie pięknym, czego dowodem są te zdjęcia (niedoskonałe, ale choć trochę oddają atmosferę i piękno tego miejsca):

 

 

ale jest też miejscem gdzie znajdują się niesamowite rarytasy historyczne. Według dużej dozy prawdopodobieństwa, graniczącej z pewnością na Starym Cmentarzu Żydowskim jest 7 nagrobków z IV w. Prawdopodobnie zanim oddano Żydom to miejsce aby mogli chować swoich zmarłych, już dużo, dużo wcześniej chowano tu zmarłych innowierców, którzy wędrując po świecie zmarli akurat w Cieszynie. Na Cmentarzu jest jeden jedyny nagrobek po polsku. To grób zmarłego w Cieszynie podczas wizyty u rodziny Dawida Bergsona z Warszawy. Ciekawy nagrobek:

 

Osobiście nie mam o tym wszystkim zbyt dużo pojęcia, ale uważnie słuchałam znakomitego naukowca, który zinwentaryzował wszystkie macewy dr. Jacka Proszyka i który zna się na historii tego miejsca jak chyba nikt inny na świecie. Polecam uwadze jego stronę internetową: (kliknij) .

Dlaczego o tym wszystkim piszę? Może znajdzie się ktoś kto zna ludzi pochodzących z Cieszyna i mających przodków na tym Cmentarzu? A może znajdą się bogaci ludzie wrażliwi na piękno i chcący zachować to magiczne miejsce dla potomności. Bardzo boli mnie to, że w Cieszynie zniknęły już ciekawe i cenne zabytki. Tak było z dworkiem Floriana Jilga, który zanim został wpisany na listę zabytków został błyskawicznie rozebrany. Teraz na jego miejscu stoi Lidl. Ale czy zamiana jest korzystna? Wątpię. Oto zdjęcie, które wykonał artysta cieszyński występujący pod pseudonimem stoik m. in na OneFoto.net (tu przykład zdjęcia z Nowego Cmentarza Żydowskiego: Jesienny cmentarz (tytuł mój) tuż przed końcem prac rozbiórkowych dworku.

http://cieszyn.fotopolska.eu/foto/5/5093.jpg

Fotka powyżej pochodzi z cieszyn.fotopolska.eu.

Bardzo nie chciałabym aby tak samo zakończyła się historia miejsca, które jest dokumentem dawnych stosunków społecznych, ale głównie jest piękną wizytówką Cieszyna.

***

Today, though unusual photographic entry. I have to request you to read, reflect and if you have the possibility or the right contacts interested in the problem as many people. For the first time will be a lot of text and for the first time will be in two languages.

In my beautiful city, there are two Jewish cemeteries: old of the seventeenth century and a new, already more contemporary. I leave here links with another blog on this topic. As a result, you can see more photos and read a few words on the subject. Here are the notes:

- "Jewish cemeteries in Cieszyn"

- "Jewish cemeteries in Cieszyn, Part 1 Old Cemetery"

- "Jewish cemeteries in Cieszyn again"

Old Cemetery is such a beautiful place that takes your breath away. It is of course included in the list of monuments. But deteriorating. A mortuary building is increasingly eroded. It is now visible on the large gap, which heralds the imminent end of this monument. One day, subsidence and it can only be demolished. Very sad is that once belonged to Cieszyn. It was intended for storage PSS "Społem". When it came to the return of property to the Jewish Community in less than a month they called the new owner for a thorough renovation of the building. Only the Jewish Community in Bielsko-Biala has in its custody 12 cemeteries and 40 members. There is no chance to older ones let alone repaired the crumbling building.

The cemetery is not only fabulously beautiful place, as evidenced by these pictures (imperfect, but a little bit convey the atmosphere and beauty of the place):


025a29082015

 

016a29082015 

093a29082015

but it is also a place where there are amazing historical rarities. According to a great deal of probability bordering on certainty the Old Jewish Cemetery is 7 tombstones in the fourth century.. Probably before this place was given to the Jews so they could bury their dead, already much, much earlier we buried the dead here dissenters who wander the world died just in Cieszyn. Cemetery is one of the only gravestone in Polish. This grave who died in Cieszyn during a visit to the family of David Bergson from Warsaw. Curious tombstone:

093a24082015
Personally, I do not have all this too much idea, but carefully listened to outstanding scientist who indexing of all the tombstones of Dr. Jack Proszyk and who knows the history of this place like nobody else in the world. Recommend mind its website (click here).

Why I write about all this? Maybe there is someone who knows people from Cieszyn and having ancestors in the cemetery? Or will the rich people sensitive to the beauty and wanting to keep this magical place for posterity. Very hurts me is that in Cieszyn already disappeared interesting and valuable monuments. So it was with a manor Florian Jilge, which before was inscribed on the list of monuments was quickly demolished. Now in its place stands Lidl. But if the change is beneficial? I doubt it. Here's a picture that made the artist from Cieszyn appearing under a pseudonym stoic. In on OneFoto.net (in this example, images from New Jewish Cemetery: Autumn cemetery (my title) just before the end of the demolition work:

http://cieszyn.fotopolska.eu/foto/5/5093.jpg

 Pic above is from cieszyn.fotopolska.eu.

I do not want to just ended the history of the place, which is a document of former social relations, but mainly it is a beautiful showcase of Cieszyn.
 

Teraz tylko manual

fotojoanny

Od poprzedniego wpisu używam już tylko i wyłącznie pełnego trybu ręcznego. Porównując te same ujęcia z programów i ustawione przeze mnie jestem przekonana, że teraz to już mogę osiągnąć niemal każdy efekt. Do nauczenia zostało mi ustawianie balansu bieli. A oto przykładowe zdjęcia, których bym nie uzyskała używając określonych programów:

005a1572015

002a1472015

015a972015

011a772015

 

044a30062015

© Cieszyn i okolica w moim obiektywie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci